Denmark

Random Royaling – Daisy’s Magnificent Portrait

It’s a mother/daughter day here at the Bag.

Let’s just gaze upon the glory that is our Queen Margrethe. Yes the world is full of trouble, but we can be thankful we are all alive now to witness her fabulousness.

Overkill? I don’t know, I think we all need this.

View this post on Instagram

I dag offentliggøres et nyt officielt gallaportræt af Hendes Majestæt Dronningen 🇩🇰⁣ ⁣ Portrættet er taget i anledning af Dronningens 80-års fødselsdag i april i år og efterfølger det seneste officielle portræt fra 2012. Der er tradition for, at regentportrætter med mellemrum udskiftes, ofte i forbindelse med særlige begivenheder, jubilæer eller runde fødselsdage. Portrætterne er derfor også en del af fortællingen om Danmarks statsoverhoveds liv og virke. ⁣ ⁣ Det nye portrætfotografi af Dronningen i Kuppelsalen på Fredensborg Slot er skabt af fotograf Per Morten Abrahamsen i sommeren 2020 og viser Majestæten i galla med Elefantordenen i skærf, Frederik 9.s ordensportræt, Dannebrogordenens storkommandørkors og Elefantordenens bryststjerne. Desuden bærer Dronningen sit Perlepoire-sæt bestående af diadem, halskæde, ørenringe og broche med brillanter. Sættet har Majestæten gennem tiden båret på flere officielle gallaportrætter.⁣ ⁣ Portrættet, som er indfattet i en nydesignet ramme af dansk eg med Kongekronen øverst, vil fremover kunne ses ophængt i blandt andet statslige institutioner, herunder ambassader og konsulater samt på danske fartøjer.⁣ ⁣ 📸 Per Morten Abrahamsen, Kongehuset ©️

A post shared by DET DANSKE KONGEHUS 🇩🇰 (@detdanskekongehus) on

The official word (mangled through Google translate):

The portrait was taken on the occasion of the Queen’s 80th birthday in April this year and follows the latest official portrait from 2012. There is a tradition for regent portraits to be replaced from time to time, often in connection with special events, anniversaries or round birthdays. The portraits are therefore also part of the story of Denmark’s head of state’s life and work. ⁣ ⁣ The new portrait photograph of the Queen in the Dome Hall at Fredensborg Castle was created by photographer Per Morten Abrahamsen in the summer of 2020 and shows His Majesty in a gala with the Order of the Elephant in a scarf, Frederik IX’s Order portrait, the Dannebrog Order’s Grand Commander Cross and the Elephant Order’s breast star In addition, the Queen wears her Pearl set consisting of tiara, necklace, earrings and brooch with diamonds. The set has Her Majesty over time carried on several official gala portraits.⁣ ⁣ The portrait, which is framed in a newly designed frame of Danish oak with the Royal Crown at the top, will in future be seen hung in, among other things, government institutions, including embassies and consulates, as well as on Danish vessels.⁣ ⁣

Kongehus

We can never get enough of a tiara.

View this post on Instagram

På det nye gallaportræt af Hendes Majestæt Dronningen bærer Majestæten blandt andet det historiske perlediadem, der i sin tid blev fremstillet til Prinsesse Louise af Nederlandene (1808-1871), der var datter af Friedrich Wilhelm 3. af Preussen. Prinsessen er tiptipoldemor til Danmarks nuværende Dronning, og diademet kom til Danmark i forbindelse med Prins Frederiks (8.) ægteskab med Prinsessens barnebarn, Prinsesse Lovisa af Sverige (senere Dronning af Danmark), der havde arvet diademet fra sin mor og mormor.⁣ ⁣ Diademet består ‪af 18‬ pæreformede perler, der hænger fra diamantsmykkede arkader. Alt på diademet er fæstnet på en diamantsmykket ring. Diademet er en del af det såkaldte Perlepoire-sæt, som også består af halskæde, ørenringe og en stor og en lille broche med brillanter. Dronningen har båret diademet på flere officielle fotografier gennem tiden, blandt andet det første som Danmarks regent i 1972. Før den tid har også Dronning Ingrid og Dronning Alexandrine båret diademet på officielle gallaportrætter i deres tid som Dronninger af Danmark.⁣ ⁣ 1️⃣ Det første officielle regentportræt af Dronningen fra 1972, hvor Majestæten bærer diadem, halskæde og ørenringe fra Perlepoire-sættet. ⁣ ⁣ 2️⃣ Perlepoire-sættet ses også på dette officielle billede fra 1960 af Frederik 9. og Dronning Ingrid. Det officielle billede blev taget i anledning af Kongeparrets sølvbryllup den 24. maj 1960. ⁣ ⁣ 3️⃣ Officielt billede af Dronning Alexandrine taget i anledning af Dronningens 50-års fødselsdag i 1929. På billedet bærer Dronning Alexandrine dele af Perlepoire-sættet.⁣ ⁣ 📸 Iben Kaufmann, Rigmor Mydtskov, Rie Lindequist, Elfelt, Kongernes Samling ©️

A post shared by DET DANSKE KONGEHUS 🇩🇰 (@detdanskekongehus) on

More of the mish mash of Google translate. I keep saying that one day I will learn Danish for all you marvelous people who hang out with us, but that day was not yesterday ; ).

In the new gala portrait of Her Majesty the Queen, Her Majesty wears, among other things, the historic pearl diadem, which in its time was made for Princess Louise of the Netherlands (1808-1871), who was the daughter of Friedrich Wilhelm III of Prussia. The princess is the great-grandmother of Denmark’s current Queen, and the tiara came to Denmark in connection with Prince Frederik’s (8th) marriage to the Princess’ granddaughter, Princess Lovisa of Sweden (later Queen of Denmark), who had inherited the tiara from her mother and grandmother. ⁣ The tiara consists of 18 pear-shaped pearls hanging from diamond-studded arcades. Everything on the tiara is attached to a diamond-studded ring. The tiara is part of the so-called Perlepoire set, which also consists of a necklace, earrings and a large and a small brooch with diamonds. The Queen has worn the tiara on several official photographs over time, including the first as Denmark’s regent in 1972. Before that time, Queen Ingrid and Queen Alexandrine also wore the tiara on official gala portraits in their time as Queens of Denmark.⁣ ⁣ 1️⃣ The first official regent portrait of the Queen from 1972, in which Her Majesty wears a diadem, necklace and earrings from the Perlepoire set. ⁣ ⁣ 2️⃣ The Perlepoire set is also seen in this official picture from 1960 by Frederik IX and Queen Ingrid. The official photo was taken on the occasion of the King and Queen’s silver wedding on May 24, 1960. ⁣ ⁣ 3️⃣ Official photo of Queen Alexandrine taken on the occasion of the Queen’s 50th birthday in 1929. In the photo, Queen Alexandrine wears parts of the Perlepoire set.⁣ ⁣

Kongehus

Let’s just bask in this for a few long minutes.